Stability Cannabis - White Triangle Kush - 3.5g Jar


Log in to purchase

Stability Cannabis - White Triangle Kush - 3.5g Jar

Hybrid

THC: 21.04% Terpenes: 1.66% CBD: 0.05%