Stability Cannabis - Super Lemon Haze - 3.5g Jar


Log in to purchase

Stability Cannabis - Super Lemon Haze - 3.5g Jar

Sativa Hybrid

THC: 16.91% Terpenes: 1.0% CBD: 0.05%